วันอังคารที่ 1-ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จากอำเภอบ้านหมอ และพระพุทธบาทให้การฝึกอบรมและให้ความรู้ตลอด 4 วันของการฝึกอบรม

By admin