ข้อมูลนักเรียน ปก 2562

ภาคเรียนที่ 1

ชั้น
จำนวนเต็ม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
13
4
17
อนุบาล 3
10
7
17
รวม
23
11
34
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
6
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
11
5
16
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
5
8
รวม
41
30
71
รวมทั้งสิ้น
64
41
105

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ภาคเรียนที่ 2

ชั้น
จำนวนเต็ม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
13
4
17
อนุบาล 3
10
7
17
รวม
23
11
34
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
6
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
12
5
17
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
5
8
รวม
41
30
71
รวมทั้งสิ้น
64
41
105

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562