คณะกรรมการสถานศึกษา ปก 2562

คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายสำเนาว์  อภิพงษ์   ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายอำพล   ทรัพย์ที่พึ่ง กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางอารีย์  หมูเต๊ะ กรรมการ(ตัวแทนผู้ปกครอง)
นายสุทิน   ชาวไทย กรรมการ(ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสมทรง   นาคมา  กรรมการ(ตัวแทนชุมชน)
พระสมประเสริฐ  กิตติฐาโน กรรมการ(ผู้แทนพระภิกษุ)
นางประณีต  สิงห์เถื่อน กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)
นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ(ผู้แทนครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ