เป้าหมายสถานศึกษา

ปรัชญาโรงเรียน
ปัญญา นารานํ รตนํ หมายถึง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน


คำขวัญประจำโรงเรียน
คุณภาพ คู่คุณธรรม นำสู่อารยเกษตร


อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เรียนเด่น เป็นคนดี มีความสุข


เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน

สีประจำโรงเรียน
ขาว-เขียว

ขาว หมายถึง ความดีงาม
เขียว หมายถึง ปัญญาที่บริสุทธิ์วิสัยทัศน์โรงเรียน
      ภายในปี ๒๕๗๐ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและความสุข สถานศึกษามีมาตรฐานและสมรรถนะสูง สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ
        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด
        2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์
มีจิตสำนึกรักองค์กร ร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข
        3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและสมรรถนะสูง
        4. ส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา

ค่านิยม
“นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เป็นที่ศรัทธาของชุมชน”


กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มผู้เรียนคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายคุณภาพ