ข้อมูลครูและบุคลากร ปก 2562

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 1217


นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
ครูชำนาญการ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
เลขที่ตำแหน่ง 1218

นางขนิษฐา  การะเกต
ครู
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
เลขที่ตำแหน่ง 1210

นางดริญญา  ชัยปัญญา
ครู
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 104

นางอรอุมา  นอกกลาง
ครู
ค.บ.ประถมศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 3260

นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ
ครู
ค.บ.ชีววิทยา
เลขที่ตำแหน่ง 1339

นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
เลขที่ตำแหน่ง 1064

นางสาวอุมาพร  สุขอร่าม
ธุรการโรงเรียน
บธ.บ.การตลาด

นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา
ครูอัตราจ้าง (โรงเรียน)
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นายบุญช่วย  อ่วมประเสริฐ
ช่างไฟฟ้า ช4 (นักการ)

นางขวัญชนก  ม่วงทอง
พี่เลี้ยงอนุบาล (โรงเรียน)
มัธยมปลาย

นางสาวธนันท์ธร  บุญสำลี
ครูจ้างสอน (เทศบาลสร่างโศก)
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นางสุวรรณ  มีสุข
แม่ครัว