ข้อมูลครูและบุคลากร ปก 2563

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563

รูปยุทธกิจ
นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 1217
112811x
นางสาววรรณภา เงินพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
เลขที่ตำแหน่ง 1218
บุคลากร_200919_3
นางขนิษฐา การะเกตุ
ครู
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
เลขที่ตำแหน่ง 1210
112806x
นางอรอุมา นอกกลาง
ครู
ค.บ.ประถมศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 3260
112808x
นางสาวกนกวรรณ แทนทอง
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
เลขที่ตำแหน่ง 1064
260835x1
นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ชีววิทยา
เลขที่ตำแหน่ง 1339
บุคลากร_200919_2
นางสาวดารารัตน์ สุภาวหา
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
เลขที่ตำแหน่ง 104
S__5636098x
นางสาวอุมาพร สุขอร่าม
ธุรการโรงเรียน
บธ.บ.การตลาด
Untitled-2
นายชัยพร ขวัญเมือง
ครูอัตราจ้าง (โรงเรียน)
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
บุคลากร_200919_0
นางขวัญชนก ม่วงทอง
พี่เลี้ยงอนุบาล (โรงเรียน)
มัธยมปลาย
139272x
นายบุญช่วย อ่วมประเสริฐ
ช่างไฟฟ้า (นักการ)
113459
นางสุวรรณ มีสุข
แม่ครัว