เอกสารประเมินผลสัมฤทธฺ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร