ข้อมูลนักเรียน ปก 2563

ภาคเรียนที่ 1

ชั้น
จำนวนเต็ม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
9
8
17
อนุบาล 3
14
4
18
รวม
23
12
35
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
7
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
6
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
5
17
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
5
12
รวม
49
33
82
รวมทั้งสิ้น
72
45
117
ข้อมูล ณ วันที่่ 20 กรกฎาคม 2563

ภาคเรียนที่ 2

ชั้น
จำนวนเต็ม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
9
6
15
อนุบาล 3
14
4
18
รวม
23
10
33
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
7
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
6
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
5
17
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
5
13
รวม
50
33
83
รวมทั้งสิ้น
73
43
116
ข้อมูล ณ วันที่่ 9 ธันวาคม 2563