ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ครูท้องถิ่น ปก 2563

113456x
พระอาจารย์ปิยะพงษ์ โกวิโท
พระสอนศีลธรรม (วัดสาระภี)
ประเทืองครุฑมณี
นายประเทือง ครุฑมณี
กลองยาว
ธนสารมีเงิน
นายธนสาร มีเงิน
กลองยาว
88224
นายสมศักดิ์ ราชสีห์
กลองยาว
ออม
นางสาวกรองกาญจน์ ถาวร
(ครูออม)
นักศึกษาฝึกงาน