ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ครูท้องถิ่น ปก 2562

ปีการศึกษา 2562


พระอาจารย์ปิยะพงษ์  โกวิโท
พระสอนศีลธรรม (วัดสาระภี)

นางสาวศศิธร  สุคันธจันทร์ (ครูหวิว)
นักศึกษาฝึกงาน

นางสาววีรยา  ศรีคำ (ครูป่าน)
นักศึกษาฝึกงาน


นางอารี  หมูเต๊ะ
ข้าวเกรียบผักหวาน และท้องม้วนผักหวาน


นายประเทือง  ครุฑมณี
กลองยาว


นายบุญสม  ดีพันธ์
กลองยาว