ข้อมูลครูและบุคลากร ปก 2565

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2565

รูปยุทธกิจ
นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 1217
112811x
นางสาววรรณภา เงินพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
เลขที่ตำแหน่ง 1218
บุคลากร_200919_3
นางขนิษฐา การะเกตุ
ครูชำนาญการ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
เลขที่ตำแหน่ง 1210
112806x
นางอรอุมา นอกกลาง
ครูชำนาญการ
ค.บ.ประถมศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 3260
260835x1
นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ
ครู
ค.บ.ชีววิทยา
เลขที่ตำแหน่ง 1339
บุคลากร_200919_2
นางสาวดารารัตน์ สุภาวหา
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
เลขที่ตำแหน่ง 104
272068
นางสาวอาภัทสรณ์ เปียทอง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.สังคมศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 1064
474678
นายกนก ทองเนื้อดี
ครูผู้ช่วย
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ตำแหน่ง 3114
474677
นางสาวสุพัตรา คุ้มฤทธิ์
ครู (พนักงานราชการ)
ค.บ.ปฐมวัย
S__5636098x
นางสาวอุมาพร สุขอร่าม
ธุรการโรงเรียน
บธ.บ.การตลาด
บุคลากร_200919_0
นางขวัญชนก กะฐินเทศ
พี่เลี้ยงอนุบาล (โรงเรียน)
มัธยมปลาย
139272x
นายบุญช่วย อ่วมประเสริฐ
ช่างไฟฟ้า ช.4 (นักการ)
113459
นางสุวรรณ มีสุข
แม่ครัว