ข้อมูลนักเรียน ปก 2565

ชั้นจำนวนเต็ม
ชายหญิงรวม
อนุบาล 131316
อนุบาล 25813
อนุบาล 33710
รวม112839
ประถมศึกษาปีที่ 110717
ประถมศึกษาปีที่ 212416
ประถมศึกษาปีที่ 310616
ประถมศึกษาปีที่ 48513
ประถมศึกษาปีที่ 54610
ประถมศึกษาปีที่ 612517
รวม563389
รวมทั้งสิ้น6761128

ข้อมูล ณ วันที่่  10 มิถุนายน 2565

ชั้นจำนวนเต็ม
ชายหญิงรวม
อนุบาล 131316
อนุบาล 25813
อนุบาล 33710
รวม112839
ประถมศึกษาปีที่ 110717
ประถมศึกษาปีที่ 212416
ประถมศึกษาปีที่ 310616
ประถมศึกษาปีที่ 48513
ประถมศึกษาปีที่ 54610
ประถมศึกษาปีที่ 612517
รวม563389
รวมทั้งสิ้น6761128

ข้อมูล ณ วันที่่  25 พฤศจิกายน 2565