ข้อมูลนักเรียน ปก 2566

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 14 7 21
อนุบาล 2 5 14 19
อนุบาล 3 6 10 16
รวม 25 31 56
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 4 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11
รวม 49 35 84
รวมทั้งสิ้น 74 66 140

ข้อมูล ณ วันที่่  10 มิถุนายน 2566

ภาคเรียนที่ 2

ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 14 7 21
อนุบาล 2 5 14 19
อนุบาล 3 6 10 16
รวม 25 31 56
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 4 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11
รวม 50 35 85
รวมทั้งสิ้น 75 66 141

ข้อมูล ณ วันที่่ 10 พฤศจิกายน 2566