ข้อมูลครูและบุคลากร ปก 2566

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2566

รูปยุทธกิจ
นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 1217
112811x
นางสาววรรณภา เงินพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
เลขที่ตำแหน่ง 1218
บุคลากร_200919_3
นางขนิษฐา การะเกตุ
ครูชำนาญการ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
เลขที่ตำแหน่ง 1210
112806x
นางอรอุมา นอกกลาง
ครูชำนาญการ
ค.บ.ประถมศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 3260
9934x
นางสาวจินตนา จำปางาม
ครูชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร์
เลขที่ตำแหน่ง 61277
8047x
นางสาวนารี พิมพ์พา
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.พลศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 3114
335229x
นางสาวธัญญารัตน์ เชื้อสุวรรณ์
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
เลขที่ตำแหน่ง 104
260835x1
นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ
ครู
ค.บ.ชีววิทยา
เลขที่ตำแหน่ง 1339
272068
นางสาวอาภัทสรณ์ เปียทอง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.สังคมศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 1064
82132x
นางสาวสุพัตรา คุ้มฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ปฐมวัย
เลขที่ตำแหน่ง 1923
S__5636098x
นางสาวอุมาพร สุขอร่าม
ธุรการโรงเรียน
บธ.บ.การตลาด
บุคลากร_200919_0
นางขวัญชนก กะฐินเทศ
พี่เลี้ยงอนุบาล (โรงเรียน)
มัธยมปลาย
139272x
นายบุญช่วย อ่วมประเสริฐ
ช่างไฟฟ้า ช.4 (นักการ)
113459
นางสุวรรณ มีสุข
แม่ครัว