ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายอนงค์  จันทรัศมี ครูใหญ่ 2483-
นายชั้ว ม่วงกรุง ครูใหญ่ 2512-2515
นายสวิง บุญกุศล ครูใหญ่ 2515-2518
นายธีรพงษ์ หลาบคำ ครูใหญ่ตรี 2518-
นายสุชิน จินานุรักษ์ ครูใหญ่ 2537-2541
นายดำริห์ เกตุมณี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 2541-2546
นางวรุฬรัตน์  จันทร์สนาม ครูใหญ่ 2546
นายพิชัย ฟักเนียม ครูใหญ่ 2546-2548
นายพิบูล  ธรรมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2548-2551
นายดำริห์ เกตุมณี รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 2551-2552
นายสุชาติ เตหลิ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2552-2557
นางสาวสมรักษ์  ภูตันวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2557-2561
นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 2561-2562
นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562-ปัจจุบัน